Martuni region

գ. Թաղավարդ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 1840թ.
Ճոխտ պռվածառ եկեղեցի, 11-12-րդ դդ.
Ճոխտ պռվածառ եկեղեցի, 16-17-րդ դդ.
Հին Թաղավարդ եկեղեցի, 18-րդ դար
Բերդահոնջի եղցի եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Շեղեր
Նորակառույց Գևորգավան տեղամաս, ռուսական եկեղեցի, 20-րդ դ.